Stadgar för Öresjö Fiber Ekonomisk förening 769618-9054

Föreningens firma

§ 1 Föreningens firma är Öresjö Fiber Ekonomisk förening.

 

Styrelsens säte

§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Lilla Edets kommun.

 

Föreningens ändamål och verksamhet

§ 3 Öresjö Fiber Ekonomisk förening ("Föreningen") har till ändamål att äga och förvalta ett fiberaccessnät för boende och företagare inom de transformatorområden som framgår av bilaga 1 till dessa stadgar samt att bedriva uthyrning av båtar och kanoter och annan utrustning för att främja turistnäring och företagande i bygden.

 

Medlemskap/Medlem

§ 4 Medlemskapet följer ägandet av fastighet, som är ansluten till Öresjö Fibers fiberaccessnät.               

Med medlem i dessa stadgar avses lagfaren ägare till fastighet, vid fler ägare än en, räknas endast en av delägarna vara formell medlem.  Den person som räknas som formell medlem skall skriftligen utpekas i avtalet eller i tillägg till avtalet mellan föreningen och fastighetsägarna.

Fastighetsägaren/fastighetsägarna skall vid försäljning av fastigheten skriftligen informera om att fastigheten är fiberansluten till Föreningens fibernät samt vilka krav som ställs på den nye fastighetsägaren för att kunna utnyttja fiberanslutningen.

Till medlem antas sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av Föreningens ändamål. Fråga om att anslutning av en fastighet till Föreningens fiberaccessnät avgörs av styrelsen eller av den styrelsen utser.

 

Medlems skyldigheter

§ 5 Medlem är skyldig att betala nedan stadgad medlemsinsats och serviceavgift per fastighet samt i övrigt                     

följa föreningens stadgar och beslut. Medlem deltar i verksamheten genom insats i pengar och genom eget arbete.

 

Medlemsinsats
§ 6 Varje medlem deltar med en medlemsinsats. Insatsbeloppet per medlem utgör tvåtusen (2000) kr. Vid inträde i Föreningen ska medlem kontant till Föreningen betala medlemsinsatsen.
Föreningen äger rätt att debitera en anslutningsavgift om lägst trettiotusen (30 000) kr avseende anslutning till Föreningens fiberaccessnät. Om kostnaden för anslutning till nätet beräknas bli högre än nämnda belopp, skall styrelsen, efter utredning av den verkliga kostnaden, fatta beslut om avgiften för anslutningen.

Om fler än en medlem inom samma närområde ansluter sig vid samma tidpunkt skall kostnaderna för anslutningarna summeras och delas lika mellan de medlemmar, vars fastigheter, ansluts. Om någon fastighet avviker markant i anslutningskostnad får medlemmen av den fastigheten själv bära kostnaden.


Avgifter

§ 7 Den serviceavgift, som varje medlem ska betala till Föreningen bestäms av föreningsstämman. Serviceavgiften ska dock lägst uppgå till  etthundratjugofem (125) kronor inkl. moms per år. Avgiften fullgörs på sätt och inom tid som styrelsen bestämmer.

 

Uteslutning

§ 8 Medlem kan uteslutas ur föreningen om denne inte efterlever Föreningens stadgar och beslut och/eller skadar Föreningen. Fråga om uteslutning samt bortkoppling av anslutning beslutas av styrelsen.

Medlemskapet upphör när medlemmens fastighet inte längre är fiberansluten till Föreningens fiberaccessnät. Vid uteslutning återbetalas inte insatsen om tvåtusen (2000) kr..

 

Utträde

§ 9 Anmälan om utträde ur Föreningen och/eller bortkoppling av fiberanslutning till medlems fastighet skall skriftligen ske till Föreningens styrelse. Anmälan om utträde skall vara försedd med fastighetsägarens/fastighetsägarnas bevittnade namnunderskrift(er). Insatsen om tvåtusen (2000) kr återbetalas efter styrelsens beslut och endast  de fall lagen om ekonomiska föreningar så anger.

 

Styrelsen

§ 10 Styrelsen består av minst tre och högst sju styrelseledamöter med lägst tre och högst fem supp­le­anter, som väljs av föreningen på ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

 

§ 11 Öresjö Fiber tecknas av styrelsen. Styrelsen äger rätt att bemyndiga annan att företräda Föreningen och teckna dess firma.
Styrelsen har bemyndigande att inom ramen för Föreningens ändamål och verksamhet fatta beslut om kostnader inom ramen för lagd budget. Avser sådant beslut reparation, service eller undan­flyttning av fiberanläggning är styrelsen bemyndigande dock begränsat till reparations­fondens storlek.

Revisor

§ 12 Föreningen skall ha minst en revisor och högst två revisorer och högst två suppleanter som väljs av Föreningen på ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

 

Föreningsstämma

§ 13 Ordinarie föreningsstämma hålls varje år senast 30 juni.

 


§ 14 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till föreningens medlemmar skall ske genom e-post, utskick eller brev. Kallelse till stämma skall tydligt ange de ärenden, som skall förekomma på stämman.

Kallelse utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie stämma.

Vid röstning på föreningsstämma äger varje medlem en röst. Endast den lagfarne ägaren till en ansluten fastighet vilken tillika är medlem i Föreningen är röstberättigad vid föreningsstämman. Medlem kan dock skriftligen befullmäktiga annan lagfaren ägare till den anslutna fastigheten, maka/make, sambo, barn över 18 år eller till annan medlem i föreningen, att rösta vid föreningsstämma.
En medlem kan
vid föreningsstämman medföra ett biträde. Endast annan lagfaren ägare till den anslutna fastigheten samt maka/make, sambo och barn över 18 år till medlem  får vara biträde.

 

§ 15 På ordinarie föreningsstämma skall förekomma följande ärenden:

1.      Upprättande av röstlängd över deltagande fastigheter och röstberättigade medlemmar.

2.      Val av ordförande vid stämman        

3.      Anmälan av ordförandens val av protokollförare vid stämman

4.     Val av två protokolljusterare som samtidigt är rösträknare

5.     Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

6.      a) Föredragning av styrelsens årsberättelse för senaste verksamhetsåret

        b) Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse  (balans- och resultaträkning) för senaste verksamhetsåret      

7.      Föredragning av revisorernas berättelse

8.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen .

9.      Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt den fastställda balansräkningen.

10.   Föredragning av budget för kommande verksamhetsåret  

11.   Fråga om arvoden samt avgift till föreningen 

12.    Val av styrelse, revisorer och suppleanter.

a.     föreningens ordförande tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år

b.     halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år

c.     suppleanter i styrelsen med för dem fastställd ordning för en tid av ett år

d.     två revisorer jämte suppleant(er) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

e.     två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år av vilken en skall vara samman­kallande

13.   Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen. 
 

Räkenskapsår

§ 16 Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

 


Vinstfördelning

§ 17 Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfond skett, fonderas. Beslut om fondering fattas av föreningsstämman.

 

Likvidation och upplösning

§ 18 Vid föreningens upplösning skall behållna tillgångar fördelas lika mellan medlemmarna.

________________________

Utöver dessa stadgar gäller för föreningens verksamhet vad som stadgas i lagen om ekonomiska föreningar och övriga tillämpliga lagar.

Dessa uppdaterade stadgar antogs på två på varandra följande stämmor, ordinarie föreningsstämma 2015-05-28 och extra föreningsstämma 2015-08-27 i Föreningen.