Vilka leverantörer som vi kan välja finns beskrivna här
http://uddevalla.qmarket.se/privat/vara-kunder/tjansteleverantorer


Post och Telestyrelsen, PTS, har tagit fram en tjänst till hjälp att jämföra priser och villkor från olika leverantörer
http://www.pts.se/sv/Privat/Telefoni/Prisjamforelse/

  
Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1987667-om-ekonomiska-f_sfs-1987-667/?bet=1987:667#K3